« atrativo « atravancado « atravancamento » atravancante » atravancar »